Svenska | English

Biträdesavtal

Genom att behörig firmatecknare svarar och godkänner texten nedanför ingår Ni som befintlig avtalspart följande kompletterande personuppgiftsbiträdesavtal med Timelab AB.

Vi (Timelab) förpliktas genom detta personuppgiftsbiträdesavtal att:

Bara behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från Er i enlighet med de offerter, avtal, allmänna villkor som utgör ramen för vårt samarbete och uppdrag. Detta gäller inte om det enligt lag krävs att vi agerar utan dessa instruktioner.

Se till att personer som har behörighet att behandla personuppgifter hos biträdet har åtagit sig att iaktta tystnadsplikt ifråga om personuppgiftsbehandlingen

Vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder enligt specifikationer, offerter, tjänsteavtal och eventuella allmänna villkor som utgör ramen för vårt samarbete, och som lämnats för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.

Respektera kravet på förhandstillstånd och avtal vid anlitande av ett annat biträde (ett underbiträde). Genom att godkänna detta avtal, godkänner ni de underleverantörer som stipuleras i föregående offerter, specifikationer, avtal och eventuella allmänna villkor som äger tillämpning på aktuella uppdrag.

Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att den Ni (personuppgiftsansvarig) kan svara på en enskilds begäran om att få utöva sina rättigheter, såsom rätten till information och registerutdrag, rättelse, radering med mera.

Bistå Er (personuppgiftsansvarige) med att se till att skyldigheterna fullgörs ifråga om säkerhetsåtgärder, anmälan av personuppgiftsincidenter och information om sådana incidenter till de registrerade samt konsekvensbedömning och förhandssamråd.

Radera eller återlämna alla personuppgifter till Er (beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer) när uppdraget avslutas och även radera alla kopior.

Ge Er (personuppgiftsansvarige) tillgång till all information som krävs för att visa att man fullgör alla skyldigheter som man har som biträde samt att möjliggöra och bidra till inspektioner och andra granskningar som Ni (personuppgiftsansvarige) vill genomföra. Vid inspektioner och/eller granskningar som faller utanför normalt och godtagbar service i enlighet med GDPR, debiteras arbetet per timme enligt rådande timtaxa.

Personuppgiftbiträdesavtalet är giltigt så länge förevarande respektive tjänsteavtal, till vilket detta utgör en bilaga, är aktivt. Ändringar av detta biträdesavtal kan ske löpande genom att Timelab uppdaterar avtalet och informerar part om saken. Om part ej önskar godkänna löpande ändringar i personuppgiftsbiträdesavtalet, måste part invända senast 10 dagar efter att man blivit informerad om att dessa förändringar gjorts. Meddelanden om detta skickas främst via epost.


Vi godkänner ovanstående biträdesavtal


Timelab – Besök oss på